VĂN BẢN PHÁP QUY

1. LUẬT

    – Bộ luật lao động

    – Luật an toàn vệ sinh lao động

2. CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT

    – Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

    – Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội.

    – Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội “Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ lao động thương binh và xã hội”.

    – Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội “Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”

3. CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT

    – QCVN 01:2008/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực.

    – QCVN 02:2019/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy.

    – QCVN 07:2012/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

   – QCVN 11:2012/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người.

    – QCVN 12:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo.

    – QCVN 13:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện.

    – QCVN 16:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng.

   – QCVN 19:2014/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người.

    – QCVN 20:2015/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người.

    – QCVN 21:2015/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh.

    – QCVN 25:2015/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.