VĂN BẢN PHÁP QUY

1. LUẬT     – Bộ luật lao động     – Luật an toàn vệ sinh lao động 2. CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT     – Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ […]

Xem thêm

DANH MỤC THIẾT BỊ KIỂM ĐINH

DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) STT MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU […]

Xem thêm

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KTAT

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) TT Tên quy trình Số hiệu 1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước […]

Xem thêm