HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

    Hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được thực hiện theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, được triển khai chi tiết tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

    Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao khả năng phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động sản xuất. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm bắt được các chính sách, các chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

 

NỘI DUNG CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN

 


HUẤN LUYỆN A TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP